در این نشست که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان و در ادامه سلسله نشست های گفت و گوهای راهبردی این مرکز برگزار شد، دکتر احمد توکلی، نماینده مجلس به بررسی ریشه ها و راهکارهای عملی برخورد با پدیده فساد پرداخت.