در خلاصه مستند اعتراض خاموش آمده است: در شهر دارد اتفاقاتی می افتد که اگر هر چه زودتر جلویش گرفته نشود تبدیل به یک سونامی می شود.