یکی از راه‌های جلوگیری از فساد و ارتقای کارآمدی دولت، در کشورهایی با اقتصاد نفتی، شفافیت درآمدهای نفتی و نحوه هزینه و مصرف آن است. در این ویدئو پیشنهاد می شود که درآمدهای نفتی به صورت مستقیم بین مردم توزیع شود.