گفتگوی راهبردی «آب، خاک و امنیت غذایی» با حضور دکتر محمد فاضلی و دکتر پیمان خواجوی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.