گفتگوی راهبردی با موضوع «توسعه حمل و نقل گازسوز؛ ضرورت بازار ایران» و با حضور دکتر علی سرزعیم و دکتر حسین ایزانلو در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.