گفتگوی راهبردی با موضوع «نگاهی به برنامه راهبردی چهارم کنترل ایدز از منظر طراحی اجرا و ارزیابی» و با حضور دکتر حسام‌الدین آشنا و دکتر فرداد درودی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.