گفتگوی راهبردی «سیاستگذاری عمومی علم و فناوری» با حضور دکتر محمد فاضلی و دکتر امیر ناظمی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.