گفتگوی راهبردی «معرفی و بررسی اطلس مسائل اجتماعی کشور» با حضور دکتر سلیمان پاک سرشت و دکتر روزبه کردونی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.