آیا دولت، نمایندهٔ مردم است؟ در این ویدئو نشان داده می شود که فقط در پنج سال گذشته، دویست مورد از شرکت‌های فعال سیاسی ۵.۸ میلیارد دلار برای تأثیرگذاری بر دولت هزینه کردند. همین شرکت‌ها ۴.۴ تریلیون دلار از طریق حمایتِ مالیات‌پردازان به دست آوردند. هر کدام از اینها می‌توانند از پولشان برای خریدنِ تأثیر و نفوذ سیاسی استفاده کنند. و نتیجه روشن است: فساد در آمریکا قانونی است و تا وقتی که چنین است، هر کسی می‌تواند پول بپردازد و نفوذِ سیاسی بخرد.