دهه‌ها بی‌توجهی به میراث فرهنگی در کشور سبب شده است که بسیاری از محوطه‌های تاریخی به بهانه‌های پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دستخوش تخریب و نابودی شوند؛ تپه تاریخی چغاگاوانه نیز می‌رفت که به سرنوشت تمامی آن محوطه‌های تخریب شده بپیوندد و ۹۰۰۰ سال تاریخ قربانی یک روگذر شود؛ اما هم‌افزایی بخش‌های گوناگون مدنی ودولتی در ایران تجربه خوشایندی را رقم زد؛ تجربه‌ای که می‌تواند الگویی برای محافظت از سایر محوطه‌های تاریخی در کشور باشد. در این ویدئو علی درستکار با سجاد فتاحی در خصوص این موفقیت مدنی-دولتی گفتگو می‌کند.