مستند «جدول ۱۷» به روایت محسن ماندگاری به موضوع جدول ۱۷ و تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی و خصوصی طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ می پردازد.