در این ویدئو، هشت ویژگی «حکمرانی خوب» به زبان ساده و با ذکر مثال، تعریف و تشریح شده است. در این ویدئو نشان داده می‌شود وقتی راجع به حکومت خوب حرف می‌زنیم، دقیقا راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم.