در جهان معاصر رسانه‌ها واسطه‌ی بین مردم، کارگزاران و تصمیم‌گیران حکومتی است. سار، سامانه ارتباطات راهبردی است که  فعالیت‌های رسانه‌ای آن با هدف طرح موضوعات بنیادین و گره‌گاه‌های اساسی جامعه کنونی ایران به اجرا درمی‌اید؛ با این امید که بتواند گردش آگاهی بینش، امید و حکمت شهروندی را تسهیل کند. سارمدیا، وابسته به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است.

 

 

.All works by the Center for Strategic Studies (except for the translated material) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License