در جهان معاصر رسانه‌ها واسطه‌ی بین مردم، کارگزاران و تصمیم‌گیران حکومتی است. سار، سامانه ارتباطات راهبردی است که  فعالیت‌های رسانه‌ای آن با هدف طرح موضوعات بنیادین و گره‌گاه‌های اساسی جامعه کنونی ایران به اجرا درمی‌اید؛ با این امید که بتواند گردش آگاهی بینش، امید و حکمت شهروندی را تسهیل کند.